O Nehanda Nyakasikana!

O Nehanda Nyakasikana!

Kunozove riniko,

Isu VaNyai tichitambudzika;

Mweya Unoera!

Kunozove riniko,

Isu VaNyai tichidzvinyirirwa?

Ko, inga taneta wani nokunwa misodzi;

Ko, toshirira kudzamara kuve riniko?

Ko, inga panguva yechando miti inozvizorodza,

Inokuhumuka mashizha yombowana rudekaro,

Kwozoti nokuchena kwokunze yodombera;

Mashizha yovawo nenhenhere inoyevedza;

Shiri nemhuka nenyuchi dzokwezvwa nehwema,

Ko, isu rugare ruchatisvika riniko?

Vana vacheche vatinobereka,

vawakatipa Iwe Samasimba,

vanova ndivo vadyi venhaka dzedu,

nhasi vokura vakasunzumara munyika yavo,

Voshaya nzvimbo dzokurarama nokuzvidekadza?

Apa nepapo pazere rufuse,

Makumbo avo ane matuzu nokupfuviswa neriri pfumojena.

Ko, vosvikepiko?

Mudzimba dzose nomumisha yose vari kutandwa pamwe nokurohwa;

Munzvimbo dzose nomumatare mose avanotongerwa, vari kungourayiwa senhunzi,

Pasina chikonzero, pasina mhosva

Pfuma yenyika nhasi yakatorwa vakagovana paukama hwavo vepfumojena.

Nhasi vari kudya mafuta ayo nyika

Isu tichidya nhoko dzezvironda

Nhasi vari kudya, vakora sehochi

Isu toondoroka sembwa ine gwembe

Nhasi vagere murusununguko

lsu todzipwa huro nemajoto

Rusununguko, Nehanda, ndorupi?

Hamungaburukirewo kwatiri here?

Harahwa dzedu dzobatwa sepwere

Munyika yawavapa, musiki mugoni!

Havasisina rukudzo panyika.

Havasisina chavanacho

Dambudziko guru ndiro ravawira

Baba mutsvene!

Gomo rine ngoni!

Hamungotinzwawo kuchema kwedu here?

Tine chitadzo chakakura sei

Chokubva matiramwa zvakadai?

Nehanda Nyakasikana!

Kunozova riniko?

Isu VaNyai tichidzvinyirirwa

Neriri pfumojena rasvika munyika.

 

~ Adapted from Feso by Solomon Mutswairo (1956).

Advertisements

10 thoughts on “O Nehanda Nyakasikana!

  1. Hutapitapi hwedetembo. Nyanduri akaita basa nemazvo. Mwana weZimbabwe anonzwa manyukunyuku nenduri dzendangariro.

  2. Where can I get this poem being recited by the legendary late Vice President Muzenda. Even audio its fine. If there is need, I will pay for it.

  3. This poem is timeless. It once articulated the deep seated anguish of the black man under the colonial yoke. Today it continues to give apt vent to the plight of the majority black population under the ZANU hegemony.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s